Album Lyrics: Spotify Singles (Migos)
 
 Dab Of Ranch  (213 views)
 T-Shirt (Spotify Mix)  (189 views)

album:
Spotify Singles (Migos)
year: 2017

Album Info on Wikipedia