Album Lyrics: Spotify Singles (Migos)
 

 Dab Of Ranch  (136 views)
 T-Shirt (Spotify Mix)  (113 views)

album:
Spotify Singles (Migos)
year: 2017

Album Info on Wikipedia